TELEMEDI
PRIVACYVERKLARING

Versie op datum van 7 april 2020

1. ALGEMEEN

TELEMEDI BV vindt een correcte behandeling van de persoonsgegevens zeer belangrijk. In deze privacyverklaring licht TELEMEDI BV toe hoe zij de persoonsgegevens in het kader van het online platform TELEMEDI verzamelt, gebruikt en bewaart conform de geldende wetgeving, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Het is aangeraden dat de Gebruiker deze privacyverklaring zorgvuldig doorneemt, zodat die het beleid van TELEMEDI BV kent en begrijpt.

2. DEFINITIES

“Account” heeft betrekking op het geregistreerde account dat de Gebruiker heeft aangemaakt via het registratieproces op de website www.telemedi.be.

“Derde” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke entiteit die niet een Gebruiker of TELEMEDI BV is.

“Professionele Gebruiker” is een gezondheidszorgbeoefenaar die TELEMEDI gebruikt voor beroepsmatige activiteiten.

“Particuliere Gebruiker” is een natuurlijke personen die TELEMEDI gebruikt voor doeleinden die buiten beroepsmatige activiteiten vallen.

“Gebruiker(s)” is (zijn) de Particuliere Gebruiker(s) en/of de Professionele Gebruiker(s) van TELEMEDI.

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

“Verwerking” is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

TELEMEDI BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Haar coördinaten zijn de volgende:

Telemedi bv
Kleine Dalstraat 36, 1210 Sint-Joost-ten-Noode
Ondernemingsnummer 0745.617.719
info@telemedi.be

Als de Gebruiker vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring, dan kan die contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

4. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

In het kader van TELEMEDI worden de persoonsgegevens van drie onderscheiden gebruikerscategorieën verzameld, gebruikt en bewaard: (i) de persoonsgegevens van de Professionele Gebruiker, (ii) de persoonsgegevens van de Particuliere Gebruiker en (iii) de bezoekers van de website www.telemedi.be.

(i) De persoonsgegevens van de Professionele Gebruiker

De persoonsgegevens van de Professionele Gebruiker worden door Telemedi bv verzameld tijdens de online registratie bij Telemedi. Van de Professionele Gebruiker verwerkt Telemedi bv de volgende persoonsgegevens: de voor- en achternaam, het RIZIV-nummer, het e-mailadres, het professioneel adres, het professioneel GSM-nummer, de geboortedatum, het geslacht, de specialiteit, het type van arts (huisarts of specialist), diens taal en een foto (optioneel).

(ii) De persoonsgegevens van de Particuliere Gebruiker

De persoonsgegevens van de Particuliere Gebruiker worden door TELEMEDI BV verzameld tijdens de online registratie bij TELEMEDI. Van de Particuliere Gebruiker verwerkt TELEMEDI BV de volgende persoonsgegevens: de voor- en achternaam, de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, het e-mailadres, het GSM-nummer, diens taal en, indien toepasbaar, diens omnio-statuut.

(iii) De persoonsgegevens van de bezoekers van de website

Indien een bezoeker de website www.telemedi.be bezoekt, verwerkt Telemedi bv het IP-adres van zijn/haar computer.

5. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

TELEMEDI BV verwerkt de persoonsgegevens van de Professionele Gebruiker en van de Particuliere Gebruiker enkel om het die Gebruiker mogelijk te maken om het online platform TELEMEDI te gebruiken.

De persoonsgegevens van de Professionele Gebruiker worden verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren of om de relatie te onderhouden, zodat deze Gebruiker telegeneeskundige diensten via het online platform TELEMEDI kan verrichten. De persoonsgegevens van de Particuliere Gebruiker worden met diens toestemming verzameld, zodat deze Gebruiker via het online platform TELEMEDI van op afstand in contact kan treden met een geaccrediteerde arts.

Dit gezegd zijnde verwerkt TELEMEDI BV de persoonsgegevens van de Gebruiker enkel voor de volgende doeleinden:

  • het creëren van een account voor de Gebruiker;
  • de Gebruiker toestaan toegang te hebben tot en gebruik te kunnen maken van het online platform TELEMEDI;
  • de Gebruiker op een eenvoudige wijze te kunnen contacteren of in kennis te stellen, of zelf door de Gebruiker gecontacteerd te worden.
  • voor het behoud van de veiligheid van het online platform TELEMEDI en om dit platform te verbeteren.

Tenslotte verwerkt TELEMEDI BV de persoonsgegevens van de bezoekers van de website www.telemedi.be om op die manier de dienstverlening via die website te verzorgen en de (werking van) de website te verbeteren.

6. OVERDRACHT NAAR DERDEN

TELEMEDI BV verwerkt de persoonsgegevens met de grootste zorg. TELEMEDI BV deelt de persoonsgegevens enkel aan derden mee om aan de Gebruiker de beste diensten aan te kunnen bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

Voor de doeleinden zoals bepaald onder sub 5 van deze privacyverklaring, kan TELEMEDI BV de persoonsgegevens aan de volgende derden overdragen:

  • Derden die TELEMEDI BV bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten, met inbegrip van rapportering, ondersteuning en systeembeveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten. Het kan voorkomen dat er aan een derde de opdracht wordt gegeven om de persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken. Deze derde partij mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Elk ander gebruik wordt daaronder niet begrepen, en is verboden.
  • Aan andere derden zal TELEMEDI BV de persoonsgegevens van de Gebruiker nooit verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe zou gehouden zijn op grond van wettelijke bepalingen of een rechtelijke uitspraak.

TELEMEDI BV tracht de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. Voor sommige verwerkingen kunnen de persoonsgegevens evenwel worden verwerkt door een derde die is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. TELEMEDI BV treft in dat geval maatregelen om een gelijkwaardig beschermingsniveau als binnen de Europese Economische Ruimte te waarborgen.

7. BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden door TELEMEDI BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden dusdanig bewaard en verwerkt voor de bestaansduur van de klantenrelatie.

8. BEVEILIGING

TELEMEDI BV hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

TELEMEDI BV neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard – zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers, enzovoort – om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van de persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat de persoonsgegevens onder de controle van TELEMEDI BV worden gecompromitteerd door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal TELEMEDI BV onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal TELEMEDI BV de Gebruiker, alsook de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

TELEMEDI BV garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan haar aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

9. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft de Gebruiker:

(i) Het recht op inzage van diens persoonsgegevens bij TELEMEDI BV. Dit houdt in dat de Gebruiker aan TELEMEDI BV kan vragen: of zij diens persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

(ii) Een recht van rectificatie als de Gebruiker constateert dat diens persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

(iii) Een recht op wissing van diens persoonsgegevens. De Gebruiker kan op het einde van de overeenkomst dat die met TELEMEDI BV heeft afgesloten, vragen om te stoppen met het gebruik van diens persoonsgegevens. TELEMEDI BV kan, echter, in het kader van deze verklaring, voorgaande persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft de Gebruiker ook het recht om TELEMEDI BV te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van diens persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van diens toestemming.

(iv) Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die de Gebruikers aan TELEMEDI BV heeft verstrekt indien diens persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van diens toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan de Gebruiker aan TELEMEDI BV vragen om de persoonsgegevens naar hem/haar door te sturen of rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor TELEMEDI BV.

(v) Recht op beperking van de verwerking. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn vermeld onder sub 6 van deze privacyverklaring. TELEMEDI BV zal in dat geval het verwerken van de persoonsgegevens stop zetten.

De Gebruiker kan zijn/haar rechten uitoefenen door per post een geschreven verzoek te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bijgesloten naar TELEMEDI BV, 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Kleine Dalstraat 36.

10. KLACHTENRECHT

De Gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

11. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

TELEMEDI BV kan besluiten om deze privacyverklaring in de toekomst te wijzigen indien zij, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zal verwerken en/of deze gegevens aan derden verstrekt die niet zijn genoemd in deze privacyverklaring.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op deze privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze privacyverklaring.