TELEMEDI
ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie op datum van 7 april 2020

1. ALGEMEEN

Het online platform TELEMEDI is eigendom van en wordt beheerd door TELEMEDI BV. Een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Kleine Dalstraat 36, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met onder ondernemingsnummer 0745.617.719.

Voor elke vraag met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kan het volgend e-mailadres worden gebruikt: info@telemedi.be.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst dat bindend is voor de contracterende partijen, enerzijds TELEMEDI BV en anderzijds de Particuliere Gebruiker of de Professionele Gebruiker.

Het is aangeraden dat de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig doorneemt alvorens TELEMEDI te gebruiken. Door op de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te klikken, gaat de Gebruiker akkoord dat zijn/haar gebruik van het online platform TELEMEDI wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden.

2. DEFINITIES

“Account” heeft betrekking op het geregistreerde account dat de Gebruiker heeft aangemaakt via het registratieproces op de website www.telemedi.be.

“Derde” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke entiteit die niet een Gebruiker of TELEMEDI BV is.

“Particuliere Gebruiker” is een natuurlijke personen die TELEMEDI gebruikt voor doeleinden die buiten beroepsmatige activiteiten vallen.

“Professionele Gebruiker” is een gezondheidszorgbeoefenaar die TELEMEDI gebruikt voor beroepsmatige activiteiten. TELEMEDI BV respecteert de rechten en de plichten van de gezondheidszorgbeoefenaar, zoals diens therapeutische vrijheid en therapeutische verantwoordelijkheid.

“Gebruiker(s)” is (zijn) de Particuliere Gebruiker(s) en/of de Professionele Gebruiker(s) van TELEMEDI.

“Intellectuele eigendomsrechten” zijn alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt.

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

“Privacyverklaring” is de privacyverklaring van TELEMEDI BV met betrekking tot het gebruik van TELEMEDI.

3. VOORWERP

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het online platform TELEMEDI (hierna “het Product” genoemd).

Het Product is voor de Particuliere Gebruiker bedoeld om een geaccrediteerde arts te vinden, diens consultatie-uren te verkrijgen, een afspraak met een geaccrediteerde arts te maken, een video- of telefoonconsultatie te houden, informatie over de afspraak te verkrijgen, herinneringen te krijgen over de toekomstige afspraak, de kwaliteit van de diensten te evalueren en, om na de consultatie, een voorschrift te krijgen. De Particuliere Gebruiker behoudt diens recht op vrije keuze van een arts. Indien de Particuliere Gebruiker jonger zou zijn dan 13 jaar, dan moet die Gebruiker een volmacht hebben van de ouder(s)/voogd vooraleer TELEMEDI te kunnen gebruiken. De schriftelijke volmacht van de ouder(s)/voogd moet aan TELEMEDI BV worden overgemaakt via info@telemedi.be.

Het Product is voor de Professionele Gebruiker bedoeld om een afspraak met een patiënt te maken, een video- of telefoonconsultatie te houden, informatie over de afspraak te verkrijgen, herinneringen te krijgen over de toekomstige afspraak en, om na de consultatie, een voorschrift af te leveren. De Professionele Gebruiker verbindt er zich toe om voor deze telegeneeskundige diensten – die zijn verricht in het kader van het Product – de wettelijke, de deontologische en de ethische regels eigen aan de uitoefening van de geneeskunde na te leven.

Het Product voorziet de nodige faciliteiten om het toegestane gebruik door de Gebruikers mogelijk te maken. Het Product omvat een communicatieluik dat teleconsultaties mogelijk maakt. Het Product omvat eveneens een doorgeefluik dat voor het de Particuliere Gebruiker mogelijk maakt om documenten, foto’s en/of vragen door te sturen naar de Professionele Gebruiker, of dat het voor de Professionele Gebruiker op zijn beurt mogelijk maakt om screenshots te nemen en documenten tijdens de consultatie of bij het afsluiten ervan door te sturen.

4. REGISTRATIE

Opdat de Gebruiker toegang krijgt tot het Product en het Product kan gebruiken, is een online registratie op de website www.telemedi.be vereist. Er is een afzonderlijke registratie voorzien voor enerzijds de Particuliere Gebruiker en anderzijds de Professionele Gebruiker.

Na een online registratie verstuurt TELEMEDI BV een e-mail ter bevestiging van deze registratie naar de Gebruiker.

De online registratie is verbonden aan de creatie van een account.

Alvorens de Professionele Gebruiker toegang krijgt tot diens account wordt er eerst een validatie van diens accreditaties uitgevoerd. Na positieve bevestiging van diens accreditaties wordt aan de Professionele Gebruiker toegang verleend tot het account. TELEMEDI BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot een account te weigeren ingeval de Professionele Gebruiker niet blijkt te beschikken over een RIZIV-nummer.

5. PRIJS EN BETALING

Voor de Particuliere Patiënt hangen de tariefkosten voor het gebruik van de diensten van TELEMEDI af van het type van arts (huisarts of specialist) waarmee zij een teleconsultatie wensen te realiseren, alsook van het type patiënt zelf (omnio-statuut of niet). De tarieven voor de Particuliere Patiënt worden overzichtelijk weergegeven op de website www.telemedi.be. Alle tarieven op deze website zijn aangeduid in euro, inclusief BTW. De betalingen aan TELEMEDI BV gebeurt door middel van de payment service provider “Molly”, waarbij de Patiënt Gebruiker kan kiezen om het verschuldigde bedrag te voldoen via diens bank-, debiet- of kredietkaart.

Voor de Professionele Gebruiker is het gebruik van alle diensten van TELEMEDI gratis. Ook de tarificatiekosten van de teleconsultaties worden, via Easytar, door TELEMEDI BV zelf gedragen. Het gebruik van Easytar door de Professionele Gebruiker voor andere prestaties dan teleconsultaties d.m.v. TELEMEDI, vallen natuurlijk niet onder deze regeling.

6. HERROEPINGSRECHT

Het Product wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de geregistreerde Gebruiker. De Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Gebruiker toegang kreeg tot diens account.

Om het recht van herroeping uit te oefenen, dient de Gebruiker binnen de voormelde termijn hieromtrent een schriftelijke verklaring te versturen naar het maatschappelijke adres van TELEMEDI BV.

In elk geval zal de uitoefening van het herroepingsrecht voor de Gebruiker geen kosten veroorzaken.

7. OPZEGGING

De Gebruiker kan diens account op elk moment opzeggen door een aangetekende zending met ontvangstbewijs naar het adres van TELEMEDI BV te versturen met een verzoek tot opzegging. De opzegtermijn van één maand begint te lopen vanaf de eerste dag die volgt op de dag waarop de aangetekende zending is ontvangen.

Na de opzegging van het account door de Gebruiker, verwijdert TELEMEDI BV de persoonsgegevens van de Gebruiker en de inhoud van diens account binnen een termijn die noodzakelijk is voor de technische realisatie ervan en in elk geval binnen de verplichtingen opgelegd door de toepasbare wetten.

8. AANVAARDBAAR GEBRUIK

Het Product wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de geregistreerde Gebruiker en in zoverre diens gebruik van het Product overeenstemt met de omschreven doeleinden.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijke voor alle activiteiten die hij/zij onder diens persoonlijk Account verricht. De Gebruiker verbindt er zich toe om TELEMEDI BV onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar Account of enige andere schending van de beveiliging. TELEMEDI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van de niet-naleving van deze vereiste.

Het is niet toegestaan om het Product op enig wijze te exporteren, zodat dit Product op die manier buiten diens afgeschermde omgeving wordt gebruikt en/of opgeslagen.

Het is niet toegestaan om het Product te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden. Evenmin mag via een Account aan derden toegang worden geboden tot het Product.

Om het Product te kunnen gebruiken dient de Gebruiker te beschikken over een internetverbinding. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is om het Product te gebruiken. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om hierin te voorzien.

De Gebruiker is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van diens inloggegevens. Om de Gebruiker te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot diens Account krijgt hij/zij het advies om zijn/haar inloggegevens veilig en beveiligd te bewaren, alsook zijn/haar inloggegevens niet uit te wisselen met derden en niet openbaar te maken.

TELEMEDI BV behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om een Account te controleren en te verwijderen indien deze beschouwd wordt als een inbreuk tegen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of als ongepast of onjuist, of wanneer deze indruist tegen de rechten van derden of tegen de geldende wetten of regels.

9. AANSPRAKELIJKHEID

TELEMEDI BV levert redelijke inspanningen en zet alle beschikbare middelen in opdat het Product kwaliteitsvol is.

Ondanks voormelde inspanningen, kan TELEMEDI BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van de Gebruiker op basis van het Product. TELEMEDI BV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstelling, garanties, schendingen of nalatigheid van derden of andere dienstverleners.

TELEMEDI BV kan door de Gebruiker in geen geval, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van het Product of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op computersystemen, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker. Het Product kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door TELEMEDI BV.

TELEMEDI BV levert inspanningen om het Product, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, toegankelijk te houden. TELEMEDI BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de slechte werking of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid ervan. Noch voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Product, kan TELEMEDI BV aansprakelijk worden gehouden. De inhoud van het Product kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Onverminderd voorgaande bepalingen, kan een schadevergoeding voor een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van TELEMEDI BV niet hoger zijn dan het totaalbedrag die de Gebruiker, tijdens de zes (6) maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsclaim, aan TELEMEDI BV heeft betaald.

10. OPSCHORTING

Indien TELEMEDI BV naar eigen goeddunken merkt of vermoedt dat de Gebruiker een inbreuk begaat tegen deze gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Privacyverklaring) die door TELEMEDI BV is uitgevaardigd, dan kan die de toegang tot het Product opschorten of beperken. Een dergelijke opschorting duurt tot de Gebruiker de inbreuk die tot de opschorting of beperking heeft geleid, ongedaan heeft gemaakt.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

TELEMEDI BV is de exclusieve houder van alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Product en bijhorende diensten.

TELEMEDI BV verleent de Gebruiker enkel een persoonlijk recht van toegang en gebruik tot het Product, onderworpen aan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden.

Het Product en de verschillende elementen voorkomend op het Product (zoals o.a. teksten, foto’s, agenda’s, updates, merken, logo’s, illustraties, software en video’s) zijn beschermd door de intellectuele rechten toebehorend aan TELEMEDI BV of diens licentiegevers. In voorkomend geval, maken zij het voorwerp uit van een toestemming tot publicatie, verspreiding of een verworven gebruiksrecht.

12. KLACHTENRECHT

De Gebruiker kan TELEMEDI BV contacteren voor elk bezwaar dat betrekking zou hebben op TELEMEDI of op deze gebruiksvoorwaarden. In geval van een geschil dat betrekking heeft op TELEMEDI of deze gebruiksvoorwaarden, verzoekt TELEMEDI BV de Gebruiker om haar te contacteren alvorens een andere stap te ondernemen, zodat er in de mate van het mogelijk kan getracht worden een minnelijke regeling te treffen.

Indien een minnelijke regeling geen oplossing biedt, dan kan de Gebruiker zich richten tot de Federale Ombudsman.

13. PRIVACY

TELEMEDI BV hecht veel belang aan de privacy van de Gebruiker en respecteert bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker alle geldende relevante wetgeving. In de Privacyverklaring vindt de Gebruiker uitleg over hoe TELEMEDI BV diens persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot het Product of deze gebruiksvoorwaarden.